Monthly Archives: Tháng Ba 2013

Một người bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền cho cải cách kinh tế và xã hội

A human rights defender promoting human rights for economic and social reform. Défenseur des droits de l’homme pour promouvoir les droits de réforme économique et social TRẦN HUỲNH DUY THỨC Doanh Nhân & Hoạt Động Dân Chủ Chúng tôi xin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tự Do Ngôn Luận

– Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị: Điều 19: Tự do ngôn luận   – Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: Ðiều 19: Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Freedom of Expression

– The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR): Article 19 mandates freedom of expression – The Universal Declaration of Human Rights: Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Liberté d’expression

– Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP): Art 19: Liberté d’expression   – Déclaration Universelle des droits de l’homme Article 19 Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?